کد خبر: 74817

تصویری نادر از وحشی ترین حیوان تاریخ در قرن اخیر که طواف خانه خدا را بدون لوازم آن انجام می دهد.

تصویری نادر از وحشی ترین حیوان تاریخ در قرن اخیر که طواف خانه خدا را بدون لوازم آن انجام می دهد.گروهک تروریستی داعش الگوی خود را این درنده پست می دانند.

 

وحشی ترین حیوان در حال طواف کعبه+تصویر+تصاویر+حیوان+صدام+گروهک تروریستس+داعش+دواعش+صدام یطوف الکعبه+صدام الجانی+صدام حسین+صدام القاتل+صور من طواف صدام +صور+صور من صدام فی السعودیه+السعودیه+طواف+کعبه+مکه مکرمه++rozenews+روضه نیوز

روضه نیوز