کد خبر: 76368

به روایت تاریخ؛

بدون هیچ توضیحی تصویر گویاست که چندین مدال و درجه و لباس های اعیانی نتوانست از شاه مخلوع تصویری جز نکبت و بدبختی به جای بگذارد.

کرمان خبر به نقل از روضه نیوز؛ این در حالیست که امام امت با ساده زیستی تمام زیست و هم اکنون مزار او محل رفت و شد آزادگان جهان است.

 

خصوصی ترین عکس شاه مخلوع تا امام محبوب+روضه نیوز +تصویر+شاه+شاه+محمد علی شاه+مدال+درجه+لباس اعیانی+امام امت+امام محبوب+ساده زیستی+عکس+یادگاری+شاه مخلوع+روایت تاریخ