کد خبر: 78370

همانطور که همت استاندار محترم به استفاده از ظرفیت گردشگری استان است این نکته که شهر کرمان به عنوان مرکز استان کرمان باید دارای امکانات بیشتری جهت برطرف کردن مشکلات در چنین مواقعی باشد جای تامل دارد و مسئولین شهرداری می طلبد به طور ویژه پیگیر این موضوع مهم باشند .

کرمان خبر / به لطف پروردگار متعال از روز  گذشته نیز شاهد بارش نزولات الهی بودیم اما مسئله ای که مطرح است  ،  آب گرفتگی معابر معضلی است که در شهر با آن مواجه هستیم .

همانطور که همت استاندار محترم به استفاده از ظرفیت گردشگری استان است این نکته که شهر کرمان به عنوان مرکز استان کرمان باید دارای امکانات بیشتری جهت برطرف کردن مشکلات  در چنین مواقعی باشد جای تامل دارد و مسئولین شهرداری می طلبد به طور ویژه  پیگیر این موضوع مهم باشند .

متاسفانه بعد از بارش نزولات الهی در این ایام شاهد آب گرفتگی معابر شهر هستیم که جلوه زیبایی از شهر را به نمایش نمی گذارد و  این موضوع در خور شان نام دیار کریمان نمی باشد .

 

آب گرفتگیآب گرفتگی