کد خبر: 88824

کیلومتر۹۴۰تا۱۱۰۰حدود ۱۵۰کیلومترمسیر ریلی قدیمی وفرسوده شده است که سازمان راه آهن کل کشور بازسازی این مسیر راه به شرکت خدمات خط وابنیه فنی (تراورس )که بزرگترین شرکت ریلی غرب آسیاست واگذارکرده است.

مصطفی معینی مدیر عامل شرکت خدمات خط وابنیه فنی راه آهن کل کشور در گفت وگو با خبرنگار کرمان خبر در خصوص آغاز عملیات بازسازی مسیر ریلی راه آهن کرمان یزد تهران اظهار داشت:

کیلومتر۹۴۰تا۱۱۰۰حدود ۱۵۰کیلومترمسیر ریلی قدیمی وفرسوده شده است که سازمان راه آهن کل کشور بازسازی این مسیر راه به شرکت خدمات خط وابنیه فنی (تراورس )که بزرگترین شرکت ریلی غرب آسیاست واگذارکرده است.

وی گفت :مسئولیت این شرکت ساخت وتوسعه شبکه ریلی وهمچنین نگهداری وپشتیبانی تعمیرات خطوط ریلی است.

معینی با اشاره به عملیات بازسازی خط ریلی تهران یزد کرمان عنوان کرد:نحوه عملیات دراین محدوده به صورت تعویض خط است واین کار با جدید ترین دستگاه ها ماشین آلات وفناوری های روز دنیااجرایی وخطوط جدید جایگزاری می شود،نیروها وپرسنل ماروزانه بین ۶تا۵ساعت کار خواهند کردوروزانه ۲۰۰متربازسازی وریل جدید جایگزاری می شود ودراین مدت طبق هماهنگی های لازم باسازمان راه آهن حرکت قطارها در این محورباسرعت محدود تر انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خط وابنیه راه آهن افزود:اصلاح وبازسازی این محور موجب افزایش ایمنی وسرعت قطار ها می شود وامکان حمل بارهای سنگین وکاهش سوانح وافزایش زمان سیر قطارها میشود.

وی گفت : این عملیات ازهفته گذشته آغازشده است وبازسازی این مسیر قراراست درمدت زمان ۶ماهه کامل شده وبه بهره برداری برسد