کد خبر: 9530

همراه با بارش باران

همراه با بارش باران نسبتا شدید در جاده قائمشهر به مرکز مازندران، این جاده به عنوان پرترددترین جاده کشور بدون روشنایی کافی است.

هم اکنون و با تاریک شدن هوا بارش باران نسبتا شدید در محور قائمشهر به ساری آغاز شده است اما نبود روشنایی در این محور، شرایط خطرناکی را برای رانندگی ایجاد کرده است.

این محور که با پایان یافتن محدوده شهری مرکز مازندران در تاریکی فرو رفته تا پیش از آغاز محدوده شهر قائمشهر بدون روشنایی است.

به نظر می رسد خراب بودن و یا روشن نبودن چراغ های این محور موثر، در مازندران عامل این تاریکی باشد.

به گفته رانندگانی که از این محور تردد می کنند بی توجهی به چراغ های روشنایی محور قائمشهر به ساری درحالی که باران نیز جاده را لغزنده کرده است، سبب کاهش سرعت رانندگان و ترافیک در این محدوده شده است.

به گزارش فارس، لزوم رسیدگی به محورهای اصلی و فرعی مازندران در زمینه های مختلف در کاهش تصادفات و خسارت های ناشی از آن موثر باشد.

محور قائمشهر به ساری در سال گذشته به عنوان پرترددترین جاده کشور معرفی شده است و محور ارتباطی موثری در طریق الرضا به شمار می رود.

ادامه اخبار