کد خبر: 24432

با موضوع نقاشی برگزار می شود:

دویست و چهل و دومین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی برگزار می شود.

  این سمینار توسط مرکز پزشکی شهدا تجریش و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با عنوان" نقاشی : دریچه ای به سوی ذهن و شناخت اجتماعی" برگزار خواهد شد.

در مقدمه، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم به سخنرانی خواهد پرداخت و سپس گزارش یک پژوهش، توسط جیران علیا نسب با شرکت و بحث عده ای از صاحبنظران ارائه می شود.

ورود برای همگان آزاد است و علاقمندان برای شرکت در برنامه می توانند از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۱: ۳۰ روز پنجشنبه ۳۰ خرداد به سالن همایش بیمارستان شهدا-تجریش مراجعه کنند.

WWW. SCN. ir