کد خبر: 25150

به رغم اندازه کوچک و آسیب پذیری ظاهری نسبت به جانوران دیگر، حشرات در میان موفق ترین جاندارانی قرار دارند که از انقراض های بزرگ جان سالم به در برده و تنوع گونه های آنها در هیچ خانواده جانوری دیگری مشاهده نمی شود.

  به رغم اندازه کوچک و آسیب پذیری ظاهری نسبت به جانوران دیگر، حشرات در میان موفق ترین جاندارانی قرار دارند که از انقراض های بزرگ جان سالم به در برده و تنوع گونه های آنها در هیچ خانواده جانوری دیگری مشاهده نمی شود. در ادامه این مطلب نگاهی از نمایی نزدیک تر به برخی از اعضای این خانواده گسترده داریم.

حشره جهنده

سنجاقک