آخرین ماه فصل تابستان فرصت مناسبی برای گروه های جهادی جهت خدمت رسانی به مناطق محروم جنوب استان کرمان به وجود آورده است.

ساخت مسجد روستای کوشکمور بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد توسط دانشجویان دانشگاه های ولیعصر رفسنجان و علوم پزشکی جیرفت

اردو جهادی جنوب کرمان (24) اردو جهادی جنوب کرمان (25) اردو جهادی جنوب کرمان (26) اردو جهادی جنوب کرمان (19) اردو جهادی جنوب کرمان (20) اردو جهادی جنوب کرمان (23) اردو جهادی جنوب کرمان (21) اردو جهادی جنوب کرمان (14) اردو جهادی جنوب کرمان (15) اردو جهادی جنوب کرمان (18)

اردوی پزشکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روستای حسن آباد بخش جازموریان شهرستان رودبار جنوب:

اردو جهادی جنوب کرمان (13) اردو جهادی جنوب کرمان (12)

ساخت خانه مسکونی برای خانم بی سرپرست در روستای نورآباد بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت توسط اردوی بسیج دانشجویی جیرفت

کپر اردو جهادی جنوب کرمان (3) اردو جهادی جنوب کرمان (2) اردو جهادی جنوب کرمان (1) اردو جهادی جنوب کرمان (58) اردو جهادی جنوب کرمان (59)

ساخت حسینیه و پایگاه مقاومت در روستای طرج بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت اردوی جهادی بسیج دانشجویی جیرفت و بسیج دانش آموزی شیراز

اردو جهادی جنوب کرمان (56) اردو جهادی جنوب کرمان (47) اردو جهادی جنوب کرمان (46) اردو جهادی جنوب کرمان (43) اردو جهادی جنوب کرمان (42) اردو جهادی جنوب کرمان (44) اردو جهادی جنوب کرمان (41) اردو جهادی جنوب کرمان (39) اردو جهادی جنوب کرمان (37) اردو جهادی جنوب کرمان (45) اردو جهادی جنوب کرمان (40) اردو جهادی جنوب کرمان (49) اردو جهادی جنوب کرمان (51) اردو جهادی جنوب کرمان (52) اردو جهادی جنوب کرمان (53) اردو جهادی جنوب کرمان (55) اردو جهادی جنوب کرمان (50) اردو جهادی جنوب کرمان (35) اردو جهادی جنوب کرمان (34) اردو جهادی جنوب کرمان (36) اردو جهادی جنوب کرمان (5)

ساخت حسینیه در روستای قنات نو بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت توسط گروه جهادی بسیج دانشجویی جیرفت و شیراز

اردو جهادی جنوب کرمان (27) اردو جهادی جنوب کرمان (31) اردو جهادی جنوب کرمان (29) اردو جهادی جنوب کرمان (30) اردو جهادی جنوب کرمان (33) اردو جهادی جنوب کرمان (28) اردو جهادی جنوب کرمان (32)

رنگ آمیزی دیوارهای شهر بلوک بخش اسماعیلی جیرفت

اردو جهادی جنوب کرمان (4)

عکس:حمیدرضا عظیمی

 
 
 

 کد خبر : 72552