کد خبر: 73345

نگاهی متفاوت به گروه های جهادی

این مستند سعی دارد از زاویه ای جدید عملکرد و تاثیرات گروه های جهادی جنوب کشور را بررسی کند.

"نقطه ضعف" که با حمایت بسیج دانشجویی دانشگاه باهنر استان کرمان و به همت پایگاه هنری راه  دل، در حال ساخت است و مراحل نهایی ساخت خود را پشت سر می گذارد با نگاهی آسیب شناسانه ، عملکرد گروه های جهادی استان کرمان را بررسی می کند.

دانلود آنونس