کد خبر: 73357

جزوات نخبگانی با موضوع «تحدید نسل و راهکارهای افزایش جمعیت»

این جزوات به خطرات کاهش جمعیت و به بررسی راهکارهای این مسئله می پردازد.

جزوه شماره 2

نگاهي گذرا به مباني فقهي تغييرات جمعيتي 
نوشته : آیت الله سيدمحمدعلي مدرسی و آیت الله عباس کعبی

دانلود