کد خبر: 73832

غلام حسین اسدی شاعر خوش ذوق کرمانی شعری پیرامون جنایات داعش سروده است.

کرمان خبر/ غلام حسین اسدی شاعر کرمانی در شعر خود گروهک داعش را فرقه ای بدون اصالت دانسته است.

در جهان ویرانگر اسلام آل ( داعش) است

دیگران را می دهد دشنام آل داعش است

با جهالت همنشین با شرک هم پیمانگی

شهره چون حیوان خون آشام آل داعش است

با تمسخر با عقاید فتنه سازی می کند

بی اصالت فرقه ای گمنام آل داعش است

مایه ی ننگ بشر هست این خبیث ددمنش

غافلان را می کِشد در دام آل داعش است

همچو مسلم طعمه مکر عُبید الله پَست

مسلمین را می کُشد در شام آل داعش است

عامل قتل و شرارت های وافر در عراق

این قصی القلب پر آلام آل داعش است

نطفه ی نفت است و استکبار این درنده خو

اوج نفرت ، کوش بدفرجام آل داعش است

گفت گرگی طینت من حمله و درندگی است

آبرو گر برده از احشام آل داعش است