کد خبر: 74807

اختلافات طایفه ای و به دنبال آن انتقام جویی این بار در قلعه گنج جان یک نفر را گرفت.

به گزارش کرمان خبر، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان قلعه گنج  گفت:صبح روزچهارشنبه29/11/93 ساعت 6:50درپی درگیری طایفه ای چندین ساله بین دوطایفه در قلعه گنج دراثرتیراندازی مسلحانه شخصی بنام (ن.م) به قتل رسید.

مسلم سالاری  به نقل از شاهدان عینی که درمحل حضورداشتند،عنوان کرد:مقتول پس ازرساندن فرزندخودبه درب مدرسه،توسط ضاربین مسلح با یک قبضه سلاح کلاشنیکف اقدام به شلیک نمودندو مقتول راازناحیه سروسینه مورداثابت گلوله قراردادند و ازمحل حادثه متواری شده اند.

این مقام قضایی ابراز داشت: ظاهرااین قتل ریشه دراختلافات طایفه ای داردکه قبلاهم درپی درگیری این دوطایفه ودرگیری های قبلی منجربه قطع پای یک نفروکشته شدن شخصی دیگر ازدوطایفه شده است واین قتل درراستای انتقام جویی ازموضوع قتل سابق صورت گرفته است.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان قلعه گنج تاکیدکرد: افرادی که قصدتظلم خواهی داردازطریق مراجعه قانونی ودادگستری اقدام نمایدوازهرگونه انتقام جویی جداٌ خودداری نمایدچراکه قانون حق مظلومین راخواهدگرفت.