کد خبر: 77126

کشور چین با بیش از ۱ میلیارد جمعیت پرجمعیت ترین کشور دنیاست . شاید جالب باشد دیدن نظم در کشوری که بیشترین انسانها در آنجا زیست می کنند .

۰۱

 

۰۲

 

۰۳

 

۰۴

 

۰۵

 

۰۶

 

۰۷

 

۰۸

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳

 

۱۴

 

۱۵

 

۱۷

 

۱۹

 

۲۱

 

۲۳

 

۲۵

 

۲۶

 

۲۷

 

۲۸

 

۲۹

 

۳۰

 

۳۳

 

۳۴