رییس جمهور و هیئت همراه شان تا دقایقی دیگر دربین جمعت استقبال کننده وارد کرمان خواهد شود ودر مصلی امام علی کرمان به سخنرانی خواهد پرداخت.

photo_2016-05-10_10-12-02

photo_2016-05-10_10-12-05

photo_2016-05-10_10-12-13

 

photo_2016-05-10_10-12-20

photo_2016-05-10_10-14-01

photo_2016-05-10_10-13-55

photo_2016-05-10_10-12-43

photo_2016-05-10_10-14-17

photo_2016-05-10_10-12-48

photo_2016-05-10_10-12-39

سفر روحانی به کرمانسفر روحانی به کرمانسفر روحانی به کرمان

photo_2016-05-10_10-11-43

photo_2016-05-10_10-34-40

photo_2016-05-10_12-24-08

photo_2016-05-10_12-24-53

 

کد خبر : 80608