کد خبر: 81149

حقیقتاتعریف حقوق بشر از منظر آمریکا یعنی حق لابی ونفوذ دورژیم سفاک،جنایتکاروکودک کش سعودی وصهیونیستی درسازمان ملل ونهاد حقوق بشراست.

سلمان سنجری مسئول موسسه رهبهشت واز فعالین فرهنگی استان در گفتگو باپایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر در خصوص هفته حقوق بشر آمریکایی اظهار داشت:اگرقرارباشددرتقویم روزی رابه نام حقوق بشرآمریکایی مشخص کنیم،به حق تمام ایام تقویم ازلکه های ننگ‌ خباثت ها ونسل کشی های آمریکا پرمی شود ،اماطبق فرمایش حضرت امام خامنه ای هفته ی دوم تیرماه حقیقتا،هفته ی حقوق بشرآمریکایی به همان معنای خودشان است.

وی افزود:حقوق بشر برای آمریکابیشترنوعی بازی باکلمات است برای سرپوش گذاشتن برجنایات خود.درطول قدرت گیری وقدرت مندی آمریکا،درهرکجای دنیاجنگی اتفاق افتاد.کشتارونسل کشی بود.فتنه،کودتا ومفسده ای رخ می داد،شواهد گویای نقش اصلی آمریکا چه به صورت مستقیم وچه غیرمستقیم دراین اتفاق بود.

سنجری تصریح کرد:استفاده ی سردمداران آمریکایی ازواژه ی حقوق بشر علاوه برتاثیر روانی ورسانه ای آن،توجیهی برکدخدا خواندن خوداست،بااستفاده ازاین واژه،دراذهان جوامع بشری به عنوان مدافع حقوق انسانی شناخته می شوندوخودراالگوی مبارزه باتروریسم وناقضان حقوق بشرمعرفی می کنند.

 

 

 

 

این فعال فرهنگی با اشاره به دخالت های آمریکا در منطقه بیان داشت:باهمین استدلال به خودشان حق وجرأت می دهند به هرنقطه از جهان لشکرکشی کنندیابهتر بگوییم،اعمال قدرت ونفوذ کنندکه همین لشکرکشی های مستقیم ویا،باواسطه منجر به کشتاریابعضا ظهور جریانهای تروریستی وافراطی می شود.

 سنجری گفت:به واقع درزیرادبیات نجات بشریت وحقوق بشر مفهوم ومقاصد شکل گیری جهان تک قدرتی-اعمال قدرت ونفوذ درسایر کشورها-تصمیم گیری برای مرگ یازندگی انسان ها ودرنهایت معرفی خود به عنوان کدخدا وابرقدرت در جهان نهفته است.

 وی خاطر نشان کرد:جهان اکنون،جهان چندقدرتی است.وآمریکا برای پس گرفتن جایگاه اربابی وآبروی برباد رفته ی خود مجبور است که بامظلوم نمایی افکار انسانی راباخود همراه کند برای تعرض هایش درملل مختلف، توجیهاتی خودساخته بتراشدکه اگرچه،دیگر به عنوان ابرقدرت جایگاهی ندارد،حداقل به عنوان سردمدارلیست منادیان حقوق بشر حرفی برای گفتن داشته باشد.

مسئول موسسه رهبهشت ادامه داد:ازطرفی برای سرکوب کردن قدرت های نوظهوری چون ایران،حزب الله وکشورهای بیدار منطقه ازتنها سلاح باقی مانده خود یعنی اتهام مبنی برناقضان حقوق بشر استفاده می کند،به استنادتاریخ آمریکا کشوری فوق العاده خشن وجنگ طلب است.اکنون که برای جنگیدن کاملا فلج وبی رمق است،ازابزار اتهام زنی وصدور قطعنامه جهت محدود کردن قدرت های نوظهوراستفاده می کند.که خوشبختانه طبل رسوایی آمریکا بعنوان اولین عامل ایجادجنگ،خشونت وتعارض دردنیابه صدا درآمده است.

وی با ااشاره به رفتار مستکبرانه وظالمانه آمریکا اظهار داشت:جهان قربانی زیاده خواهی،طمع ودیکتاتوری بین المللی آمریکا شده است.ازنقش کلیدی آمریکا درشکل گیری جنگ جهانی دوم وحمله اتمی به کشور ژاپن گرفته تادخالت درفروپاشی نظام های سیاسی درکشورهای مختلف،ازحمله ی نظامی به عراق وافغانستان گرفته تا تشکیل،تجهیزوتشدیدقدرت گروه های تروریستی درکشورهای عربی وآفریقایی.آمریکا اولین وتنها کشوری بود که بمب های اتمی خود را برسر مردم بی گناه ژاپن امتحان کرد.اولین ومهم ترین لانه ی حامی وسیاسی جریانات تروریستینظیرالقائده،طالبان،داعش،منافقین،بوکوحرام و...است.تنهااشاعه دهنده ی بیماری های میکروبی وشیمیایی است وبسیاری جنایت دیگر..

سنجری افزود:چطورچنین کشور غیرقابل اعتماد،خبیث وجنگ طلبی خواهان برقراری حقوق بشری است؟البته دورازانتظارنیست اگر منظور ازحقوق بشر آمریکایی را حق فعالیت ضدامنیتی وسیاسی بهائیان بدانیم.حق کودک کشی درفلسطین توسط صهیونیست ها بدانیم.حقیقتاتعریف حقوق بشر از منظر آمریکا یعنی حق لابی ونفوذ دورژیم سفاک،جنایتکاروکودک کش سعودی وصهیونیستی درسازمان ملل ونهاد حقوق بشراست.

 سنجری با اشاره به وقایع 6تا12تیرماه ونامگذاری این روزها توسط مقام معظم رهبری به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران هم به عنوان اصلی ترین مانع اعمال قدرت ونفوذ آمریکا درمنطقه،ازتوطئه وخیانت های آمریکا درامان نبوده است.

وی گفت:بیشترین حملات آمریکایی درطول این چنددهه متوجه کشور ایران بود.کودتای۲۸مرداد۱۳۳۲-حمله ی نظامی آمریکا وزمین گیرشدن درصحرای طبس-جنگ تحمیلی۸ساله-انفجارهواپیمای مسافربری ایرباس ایران-به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای ایران-حمایت وتجهیز گروهک های تروریستی ریگی،منافقین،تندر،فرقان،پژاک،کومله و...درایران-حمایت ازجریانات فتنه(موج سبز-تجدیدنظرطلب و...) درطول حیات انقلاب اسلامی ایران-هجمه فرهنگی وجنگ تمام عیارنرم-به شهادت رساندن سردمداران نظام اسلامی،نظیر شهید مطهری،بهشتی،باهنر،مفتح،رجایی و...-ایجاد وتشدید تحریم های اقتصادی وغیراقتصادی کشورایران-صدور قطعنامه های متعدد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران-ایجاد بیماری های ویروسی وعفونی درداخل کشور،برخی ازجنایات آمریکای منادی حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران است.