کد خبر: 83191

مرحله دوم تکمیل لایه نگاری تم مارون به کشف لایه‌های فرهنگی عصر مفرغ قدیم در این منطقه منجر شد.

به گزارش کرمان خبر/سیامک سرلک - سرپرست هیات کاوش محوطه تاریخی "تم مارون"  هدف از فاز دوم تکمیل لایه نگاری تم مارون را شناخت توالی ادوار فرهنگی و در نهایت دستیابی به خاک بکر محوطه اعلام کرد.

وی با اشاره به انجام فاز نخست در آذر ماه سال گذشته گفت: با حفر یک برش لایه نگاری در ضلع جنوبی محوطه، حدود 7.5 متر از لایه استقراری و نهشته‌های فرهنگی تم مارون لایه نگاری شد.

به گفته این باستان شناس، نتایج فاز نخست لایه نگاری نشان داد که  در ضلع جنوبی محوطه، قدیمی ترین استقرارهای تم مارون که به عصر مفرغ قدیم تعلق دارند گسترش نداشته و به تعبیر دیگر تمامی 7.5 متر ضخامت نهشته‌های فرهنگی این بخش از تم مارون  به دوره اشکانی تعلق دارد.

وی با اشاره به وجود حجم زیاد قطعات سفال‌های عصر مفرغ قدیم در نهشته‌های دوره اشکانی در ضلع جنوبی محوطه گفت: این یافته‌ها در مرحله نخست بیانگر وجود بقایای استقراری عصر مفرغ قدیم در محوطه مارون است.

به گفته وی همچنین این استقرار در تمامی محوطه به ویژه ضلع جنوبی آن گسترش نداشته است.

سرلک در ادامه از حفر یک گمانه در ضلع شمالی محوطه، ادامه و تکمیل لایه نگاری با هدف دستیابی به لایه‌های فرهنگی عصر مفرغ قدیم در مرحله دوم خبر داد و گفت: نتایج مرحله دوم نشان داد که استقرار عصر مفرغ قدیم صرفاً در محدوده ای با ابعاد حدود 500 متر مربع و صرفاً در ضلع شمالی محوطه گسترش داشته است.

به گفته این باستان شناس، در مرحله دوم  تکمیل لایه نگاری تم مارون، علاوه بر بقایای معماری مسکونی عصر مفرغ قدیم، یک تدفین از همین دوره شناسایی شد که مربوط به یک کودک یک تا دو ساله بود که همراه او دو ظرف سفالی درون گور قرار داده شده بود.

وی افزود: نتایج مرحله دوم لایه نگاری تم مارون نشان داد که قدیمی ترین استقرار این محوطه، در عصر مفرغ قدیم، بلافاصله بر روی خاک بکر محوطه شکل گرفته است.

مجوز مرحله دوم تکمیل لایه نگاری تم مارون رودان – هرمزگان توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.