کد خبر: 84108

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در قوانین و مقررات خاص حاکم بر مدارس غیردولتی، حکمی در خصوص لزوم اخذ تأییدیه انتظامی و ترافیکی ذکر نشده است.

به گزارش کرمان خبر/در مصوبه مورخ هفتم مهر سال 94 رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آمورش و پرورش آمده است که « اخذ تأییدیه اداره نظارت بر اماکن و پلیس راهور، جهت صدور مجوز راهاندازی مدرسه غیردولتی محمل قانونی ندارد. »

به دنبال صدور این مصوبه، شاکی خصوصی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه صادر شده و در تبیین درخواست خود اعلام کرده است:« به موجب بند الف از ماده یک آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی یکی از شرایط صدور مجوز، رعایت ضوابط شهرسـازی و معمـاری می باشد. با توجه به مفاد بندهای 2 و 3 قانون تأسیس مدارس غیر دولتی شورای مرکز نظارت بر مدارس غیر دولتی موظف است از مراجع ذیربط استعلام به عمل آورد که یکی از این مراجع، اداره نظارت بر اماکن عمومی است. با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و برابر بند 7 ماده 17 آیین نامه سجل قضایی، اداره های دولتی به هنگام قبول تقاضای اجازه باز کردن مدارس غیردولتی مکلف به استعلام از نیروی انتظامی هستند. لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون است.

شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به موجب ماده 3 آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و با توجه به تبصره ماده 2 آن موظف است قبل از صدور پروانه از نیروی انتظامی استعلام به عمل آورد. برابر بند الف از ماده یک آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی یکی از شرایط صدور مجوز رعایت ضوابط معماری و شهرسـازی است. علی رغم اعلام سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت تأسیس مدارس در پیچ‌ها به دلیل عدم وجود دید کافی و نیز ملزم بودن به تأمین پـارکینگ به این موضوع توجهی نمی‌شود. تأمین پـارکینگ از سوی مدارس، جزو مصوبات طرح تفصیلی شهری است که می‌بایست رعایت شود. مصوبه مورد اعتراض مغایر با ضوابط طرح تفصیلی است.»

در پاسخ به شکایت مطروحه، سازمان مدارس غیردولتی پاسخ داده است که« با توجه به مفاد رأی وحدت رویه 962 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به آیین‌نامه، استقرار مدارس غیردولتی توسط موسس پس از اخذ مجوزهای لازم از آموزش و پرورش تأسیس می‌شود و جهت راه اندازی مدرسه نیاز به اخذ استعلام از نیروی انتظامی نیست. به موجب ماده 2 آیین نامه مربوط، مرجع تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها شورای نظارت استان است. همچنین در ماده چهار مقرر شده است که استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است. در هیچ کدام از مواد آیین نامه مذکور و قوانین مربوط اخذ مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی پیش بینی نشده است. مفاد بند 2 از ماده 5 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی ناظر به احراز شرایط موسس است و نه موضوع استقرار مدرسه. مدارس غیردولتی بر اساس قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال 87 و آیین نامه استقرار مدارس تأسیس و راه اندازی می‌شود.

در نهایت هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی در خصوص درخواست ابطال مصوبه شماره 134001 مورخ هفتم مهر سال 94 رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش که شاکی آن را مغایر قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی، قانون مجازات اسلامی، آیین نامه سجل قضایی، آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و ضوابط طرح تفصیلی دانسته آمده است: نظر به اینکه در قوانین و مقررات خاص حاکم بر مدارس غیردولتی حکمی در خصوص لزوم اخذ تأییدیه انتظامی و ترافیکی ذکر نشده است و ضمناً در ماده 2 آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی اشاره‌ای به مدارس غیردولتی نشده است و تاکنون نیروی انتظامی از اختیار حاصله موضوع تبصره این ماده در خصوص مدارس غیر دولتی استفاده نکرده و این مدارس را مشمول آیین نامه مذکور قرار نداده است، بنابراین تکلیف قانونی بر اخذ تـأییدیه‌های مذکور وجود نداشته و مصوبه مورد شکـایت مغایر قـانون و قابل ابطال نیست. لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام ‌می‌شود رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.