به گزارش کرمان خبر/ بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران نهادها و سازمان های دولتی، با اشاره به بخشنامه اسفندماه سال 1395 رئیس جمهور مبنی بر این که تمامی شرکت های دولتی باید حساب های بانکی خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند، تاکید شده است مخاطبان این ابلاغیه باید حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود و اجرانکردن دو موضوع فوق، در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی و پیگیری می شود.