کرمانی ها بالغ بر 2 میلیارد تومان در مرحله اول جشن عاطفه ها مساعدت کردند

صادقی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: امسال تنها در مرحله اول جشن عاطفه‌ها دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده است.

وی افزود: در حال حاضر از ۱۰۲ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد، ۲۰ هزار دانش‌آموز داریم که با مساعدت همگانی برای آنها وسایل خریداری می شود.