کد خبر: 88689

برای خدمت به زائران غیر عراقی "حریص" باشید و دوری کنید از این که به آن ها خدمت نکنید

آغوش باز ملت عراق به روی ملت ایران

الصافی، نماینده آیت الله سیستانی، دو جمعه پیش، به عراقی ها گفته بود: برای خدمت به زائران غیر عراقی "حریص" باشید و دوری کنید از این که به آن ها خدمت نکنید یا ضدشان خشونت به خرج دهید.

با آن ها حسینی رفتار کنید...