من خودم در بلوچستان تبعید بودم دستگاه‌ها نمی‌خواستند بگذارند تلاشی از سوی ما انجام بگیرد اما در عین حال گفتیم باید کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی را در این شهر نشان بدهیم این مسئله هفته وحدت_ولایت نبی اکرم در ۱۲ ربیع الاول به ما رسید اما در ایرانشهر آن را عمل کردیم یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشن گرفتیم این یک تفکر عمیق بوده است مال امروز و دیروز نیست