کد خبر: 88790

در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، گلستان، یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری اینترنتهای خانگی متصل شده است.

 در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، گلستان، یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری حاکی از برقراری اینترنتهای خانگی در این استانهاست، ایسنا در تلاش است در خصوص این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نماید.