کد خبر: 23507

این روزها برای مردن هم باید دو دوتا چهار تا کرد و پس از محاسبه هزینه های فوت و مراسم ها تصمیم گرفت ماند یا رفت؛ شاید این جمله طنز به نظر برسد، اما متاسفانه واقعیتی انکارناپذیر است و نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت.

  کافی است سری به آرامستان ها بزنید تا متوجه این مساله شوید؛ این روزها می توان در برخی آرامستان ها و فضای بیرونی بعضی از امامزاده ها، قبرهایی را یافت که برای آرامیدن در آنها باید حداقل چند صد میلیون تومان پول پرداخت.