کد خبر: 25066

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۲۸ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون به ۷۸۴ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، ۲۸ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین گزارش، حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته یک میلیارد و ۸۸ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

*میزان آب ورودی به مخزن ۵ سد

بر اساس این گزارش، میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته، یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۴۳ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.