کد خبر: 3866

مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم شهری را ۳۱.۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز ۴۰.۶ درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران برای تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، گزارش" شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور" اعلام می شود و این گزارش شامل سری زمانی ماهانه سال ۱۳۹۱ است.

۱- شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۸۱) در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ عدد ۶۰۱.۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است که سهم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات از این افزایش ۸۵.۱ درصد و سهم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات از این افزایش ۱۴.۹ درصد است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۰.۶ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۱ (تورم سال ۹۱) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۱.۵ درصد است که در مقایسه با این رقم در بهمن ماه ۱۳۹۱ (۳۰.۲ درصد) افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده" خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" در این ماه به رقم ۸۹۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی" خوراکی ها" در ماه مورد بررسی به عدد ۹۳۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی" خوراکی ها" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷.۴ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۴۶.۷ درصد است. شاخص گروه عمده" خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸.۵ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد است.

۳- شاخص گروه عمده" کالاهای غیر خوراکی و خدمات" در اسفندماه ۹۱ به رقم ۴۹۳.۹ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده" کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۸ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۳.۸ درصد است.

همچنین بررسی ارقام مربوط به تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ماه های سال ۹۱ نشان می دهد در فروردین ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل" نرخ تورم" به میزان ۲۶.۴ درصد، در اردیبهشت ۲۶.۲، خرداد ۲۶، تیر۲۵.۹، مرداد ۲۵.۹، شهریور ۲۵.۹، مهر ۲۶.۴، آبان ۲۷.۲، آذر ۲۷.۹، دی۲۸.۸، بهمن ۳۰.۲ و اسفند ۳۱.۵ درصد افزایش یافته است.