کد خبر: 51531

در دوره دو ماهه اول شهریور تا سوم آبان ماه، تخم مرغ ۲۳۰ تومان، نخود ۳۲۳ تومان، خیار ۸۸۹ تومان، گوشت قرمز با استخوان ۷۹۰ تومان، گوشت گاو و گوساله بی استخوان ۴۶۷ تومان و مرغ ۵۲۹ تومان افزایش قیمت داشته است.

تقریبا دولت یازدهم کار خود را  از ابتدای شهریور ماه آغاز کرد.   برای بررسی عملکرد دولت جدید در کنترل قیمت ها بهترین  و منطقی ترین راه بررسی متوسط قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی  است که بانک مرکزی به صورت هفتگی  منتشر می کند.

در گروه لبنیات میانگین  قیمت ماست  غیر پاستوریزه ۲۶۱۱ تومان بود که  این نرخ در سوم آبان ماه امسال بدون تغییر بود. ماست پاستوریزه هر کیلو ۲۴۱۰ تومان  بود که در هفته منتهی به ۳ آبان ۲۴۴۰ تومان به  فروش می رسید.

لبنیات قیمت در ۱/۶ قیمت در ۳/۸ میزان  تغییر
ماست غیر پاستوریزه ۲۶۱۱ تومان ۲۶۱۱ تومان ۰
ماست پاستوریزه ۲۴۱۰ تومان ۲۴۴۰ تومان ۳۰ تومان
پنیر غیر پاستوریزه ۱۶۲۷.۲ تومان ۱۶۶۰ تومان ۳۳ تومان
پنیر پاستوریزه ۳۸۱۹ تومان ۴۱۵۲ تومان ۳۳۳ تومان
کره پاستوریزه ۱۲۰۰۰ تومان ۲۳۸۰۸ تومان ۱۱۸۰۸
شیر پاستوریزه ۲۲۰۶ تومان ۲۲۹۵ تومان ۸۹ تومان

در این گروه کالایی  کره پاستوریزه بیشترین افزایش قیمت  را داشته و ماست غیر پاستوریزه هم  بدون تغییر بوده است، البته ماست پاستوریزه هم با ۳۰ تومان افزایش، کمترین رشد را داشته است.

قیمت تخم مرغ  در اول شهریور ماه شانه ای ۸۸۸۸ تومان، برنج داخله درجه یک ۷۳۸۵ تومان و برنج داخله درجه دو ۵۷۲۰ تومان بود. در سوم آبان ماه قیمت تخم مرغ ۹۱۱۸ تومان، هر کیلو  برنج داخلی درجه  در این هفته  ۷۴۴۲ تومان و برنج درجه دو ۵۷۵۰ تومان بود.

کالا قیمت در ۱/۶ قیمت در ۳/۸ میزان تغییر
تخم مرغ ۸۸۸۸ تومان ۹۱۱۸  تومان ۲۳۰ تومان
برنج داخله درجه یک ۷۳۷۳ تومان ۷۴۲۲ تومان ۴۹ تومان
برنج داخله درجه دو ۵۷۲۰ تومان ۵۷۱۷ تومان ۳ تومان

بنابراین در دو ماهه گذشته قیمت تخم مرغ ۲۳۰ تومان افزایش و برنج درجه یک و درجه دو با اندکی رشد مواجه شده است.

در بخش حبوبات در اول شهریور ماه، نخود ۵۹۹۳ تومان، لپه نخود ۷۳۲۸ تومان، عدس ۶۲۲۱ تومان، لوبیا چیتی ۱۰۶۷۰ تومان، لوبیا سفید ۹۱۱۲ تومان و لوبیا قرمز ۹۲۲۵ تومان به فروش می رسید. در سوم آبان ماه قیمت نخود ۵۶۷۰ تومان، لپه نخود ۷۱۵۶ تومان، عدس ۶۰۸۴ تومان، لوبیا چیتی ۱۰۵۸۷ تومان، لوبیا سفید ۹۲۰۰ تومان و  لوبیا قرمز ۹۳۶۷ تومان فروخته شد.

حبوب قیمت در اول شهریور قیمت در سوم آبان تغییر قیمت/ به تومان
نخود ۵۹۹۳ ۵۶۷۰ ۳۲۳+
لپه نخود ۷۳۲۸ ۷۱۵۶ ۱۷۲-
عدس ۶۲۲۱ ۶۰۸۴ ۱۷۳-
لوبیا چیتی ۱۰۶۷۰ ۱۰۵۸۷ ۸۳-
لوبیا سفید ۹۱۱۲ ۹۲۰۰ ۸۸+
لوبیا قرمز ۹۲۲۵ ۹۳۶۷ ۱۴۲+

بیشترین تغییر قمیت مربوط به نخود بود با ۳۲۳ تومان افزایش نرخ. البته در این گروه سه کالا با کاهش قیمت هم مواجه شده اند.

در گروه میوه های تازه با توجه به تغییرات فصلی و تفاوت میوه های در هر فصل امکان برآورد تفاوت قیمتی این این گروه در شهریور و آبان وجود ندارد.

*سبزی های تازه

در گروه سبزی های تازه در اول شهریور ماه خیار ۲۰۷۳ تومان، گوجه فرنگی ۲۱۰۲ تومان، کدو سبز ۱۵۲۷ تومان، سیب زمینی ۲۱۰۵ تومان، پیاز ۱۲۹۵ تومان، لوبیا سبز ۱۸۶۷ تومان و سبزی های برگی ۱۹۹۷ تومان به فروش می رسید. در سوم آبان ماه خیار ۲۹۶۲ تومان، گوجه فرنگی ۲۰۹۸ تومان، بادنجان ۱۸۹۳ تومان، کدو سبز ۲۴۳۶ تومان و سبزی های برگی ۱۹۸۹ تومان به مصرف کننده عرضه شد.

قیمت به تومان

سبزی های تازه قیمت در اول شهریور قیمت در سوم آبان تغییر قیمت
خیار ۲۰۷۳ ۲۹۶۲ ۸۸۹+
گوجه فرنگی ۲۱۰۲ ۲۰۹۸ ۴-
بادنجان ۱۴۰۰ ۱۸۹۳ ۴۹۳+
کدو سبز ۱۵۲۷ ۲۱۱۷ ۵۹۰+
سیب زمینی ۲۱۰۵ ۲۰۷۹ ۲۶-
پیاز ۱۲۹۵ ۱۲۰۲ ۹۵-
لوبیا سبز ۱۸۶۷ ۲۴۳۶ ۵۶۹+
سبزی های برگی ۱۹۹۷ ۱۹۸۹ ۸-

بر این اساس قیمت خیار، بادنجان، کدو سبز و لوبیا سبز افرایش قیمت و گوجه فرنگی، سیب زمینی، سبزی های برگی  و  پیاز کاهش یافته است.

در گروه گوشت قرمز هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان در اول شهریور ۲۹ هزار و ۸۷۰ تومان و گوشت گاو و گوساله بی استخوان ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان به دست مصرف کننده می رسید. در اول آبان ماه هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان ۳۰ هزار و ۶۶۰ تومان و گوشت گوساله بی استخوان ۳۱ هزار و ۳۱۷ تومان به فروش رسید.

همچنین گوشت مرغ  در اول شهریور کیلویی  ۶ هزار و ۳۶۰ تومان و  در  سوم  آبان  ۶ هزار و ۸۸۹ تومان فروخته شد.

در اول شهریور قیمت قند  ۲۵۸۰ تومان، شکر ۲۲۳۹ تومان، چای خارجی ۱۵۰۹۰ تومان، روغن نباتی جامد ۲۱۵۹۱ تومان و روغن  نباتی مایع ۴۵۹۷ تومان بود. در ۳ آبان قند ۲۶۳۲ تومان، شکر ۲۳۰۳ تومان، چای ۱۵۰۶۵ تومان، روغن نباتی جامد ۲۱۵۹۵ تومان و روغن نباتی مایع ۴۶۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

گروه کالایی قیمت در  سوم آبان قیمت  اول شهریور میزان تغییر قیمت
گوشت گوسفند بااستخوان ۳۰۶۶۰ ۲۹۸۷۰ ۷۹۰
گوشت گاو و گوساله بی استخوان ۳۱۳۱۷ ۳۰۸۵۰ ۴۶۷
گوشت مرغ ۶۸۸۹ ۶۳۶۰ ۵۲۹
قند ۲۶۳۲ ۲۵۸۰ ۵۲
شکر ۲۳۰۳ ۲۲۳۹ ۶۴
چای خارجی ۱۵۰۶۵ ۱۵۰۹۰ ۲۵
روغن نباتی جامد ۲۱۵۹۵ ۲۱۵۹۱ ۴
روغن نباتی مایع ۴۶۰۰ ۴۵۹۷ ۳

در این مدت گوشت گوسفند بااستخوان ۷۹۰ تومان افزایش یافته و روغن نباتی مایع هم در کمترین رشد را داشته است. گوشت مرغ هم در این مدت ۵۲۹ تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.