کد خبر: 626

خانوارهای ساکن در ۱۶ استان کشور در بخش شهری و ۱۲ استان در بخش روستایی طی سال گذشته دارای هزینه بیشتری از درآمد سالیانه بوده اند؛ با این حال پایتخت نشینان در هر دو بخش دارای بیشترین درآمد و بیشترین هزینه نسبت به همه استان های کشور بودند.

بررسی متوسط هزینه و درآمد یک خانوار بر حسب استان در سال ۹۰ نشان می دهد که درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۴۴۵ تومان و هزینه هر خانوار شهری در این مدت ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۶۰۹ تومان بود. همچنین هر خانوار روستایی در سال گذشته ۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۶۹۵ تومان درآمد و ۸ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۰۹ تومان نیز هزینه داشته است.

به عبارتی هر خانوار روستایی در سال گذشته به میزان ۴۲۴ هزار و ۶۱۴ تومان کسری داشته است. هر خانوار شهری نیز با اینکه به میزان ۵ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان از خانوار روستایی درآمد بیشتری داشته است، فاصله درآمد و هزینه شهرنشینان ۲۹ هزار و ۸۳۶ تومان بوده است، اما در هر حال به میزان کسری درآمد یک خانوار روستایی کشور نبوده است.

کسری ۴۰۰ هزارتومانی درآمد هر خانوار روستایی

تهران با ۱۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۴۳ تومان درآمد سالیانه بیشترین میزان را در بین استان های کشور دارا است و البته به همان نسبت نیز زندگی در پایتخت دارای بیشترین هزینه سالیانه نسبت به سایر نقاط کشور به میزان ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۹۸۵ تومان بود.

پس از تهران استان بوشهر با درآمد سالیانه ۱۳ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۱۲ تومان برای هر خانوار شهرنشین، خوزستان با ۱۳ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۷۲۹ تومان، فارس با ۱۴ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۹۶ تومان، قزوین با ۱۳ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۲۵ تومان، کهکیلویه و بویراحمد با ۱۴ میلیون و ۲۷ هزار و ۴۲۲ تومان و هرمزگان نیز با ۱۳ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۲۴ تومان؛ پردرآمدترین استان های کشور بوده اند.

کم درآمدترین استان ها نیز آذربایجان شرقی با ۹ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۸۳ تومان برای هر خانوار شهری، اصفهان با ۱۰ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۱۸ تومان، خراسان جنوبی با ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۵۰ تومان، زنجان ۱۰ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۳۱۸ تومان، سیستان و بلوچستان با ۱۰ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۶۶ تومان، کردستان ۱۰ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۳۱۰ تومان و کرمان با ۱۰ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۸۸ تومان بوده است.

کم درآمدترین و پردرآمدترین استان ها

در بخش مربوط به هزینه های سالیانه خانوار شهری در برخی از استان ها فاصله درآمد و هزینه بیشتر است. به عنوان نمونه با اینکه درآمد خانوار شهری استان ایلام در سال گذشته ۱۱ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۵۸ تومان بوده است اما مردم در این استان طی سال ۹۰ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان هزینه داشته اند، به عبارتی هر خانوار شهری ایلامی در سال گذشته به میزان ۴ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۴۲۸ تومان کسری درآمد داشته است.

این وضعیت در استان چهارمحال و بختیاری نیز دیده می شود به نحوی که هر خانوار شهری این استان در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۲۵ تومان درآمد و ۱۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۸ تومان هزینه داشته است. طبق آمار هر خانور ساکن در این استان طی سال گذشته به میزان ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۹۳ تومان کسری درآمد را تجربه کرده است.

این وضعیت تا حدودی در مورد استان زنجان با کسری درآمد ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۹۳ تومان، لرستان با ۲ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۹۳۰ تومان کسری و استان مرکزی با ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۸۳۸ تومان نیز دیده می شود.

بهترین روستاهای کشور

در بخش روستایی کشور نیز پردرآمدترین روستاهای سال ۹۰ در استان های البرز با ۹ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۰۲ تومان در هر سال، بوشهر با ۹ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۴ تومان، تهران ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۸۱ تومان، چهارمحال و بختیاری با ۸ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳ تومان، خوزستان با ۹ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۷۶ تومان، قزوین ۹ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۳۳۹ تومان، قم ۸ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۸۶ تومان، کردستان ۸ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۲۴ تومان، کهکیلویه و بویراحمد با ۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۴۸۹ تومان و یزد با ۸ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۲۳۴ تومان قرار داشته است.

کم درآمدترین روستاهای کشور نیز در سال ۹۰ استان های اردبیل با ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۱۷ تومان، خراسان جنوبی ۵ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۰۷ تومان، سیستان و بلوچستان با ۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۹۷۰ تومان، لرستان با ۶ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۵۷۲ تومان و مازندران با ۱ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

در بخش روستایی کشور اصفهانی ها، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی و هرمزگان دارای کسری درآمد به نسبت هزینه خانوار در سال ۹۰ بوده اند. در این بین استان هایی مانند آذربایجان غربی، زنجان و فارس دارای فاصله معنادرای بین درآمد و هزینه هستند و آمارها نشان می دهد درآمد آنها بسیار بهتر از میزان مخارج است.