کد خبر: 70215

معاون بهبود امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به کارخانه های لبنی داد. وزارت صنعت نیز درباره اصلاح قیمت شیر خام به کارخانه های لبنی نامه نوشت.

به گزارش افکارنیوز ، حسن رکنی در پاسخ به اینکه ظاهرا قرار است اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی مصوب هیئت دولت برای تثبیت قیمت لبنیات را به دامداران بدهند، آیا شما موافقید؟ گفت: نه این طور نیست، قرار است این اعتبار در اختیار وزارت صنعت و از طریق آنها در اختیار کارخانه های لبنی قرار گیرد.

معاون بهبود امور دام وزیر جهاد کشاورزی افزود: اخیراً وزارت صنعت نامه ای به کارخانه های لبنی نوشته است که نرخ شیر را بر اساس رقم جدید اصلاح و خریداری کنند.

از رکنی سئوال شد، آیا رقم جدید شیر خام کیلویی ۱۳۰۰ تومان است؟ گفت: بله قرار است شیر خام را کارخانه های لبنی به قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان بخرند و دولت مابه التفاوت آن را با ۱۱۱۰ تومان به کارخانه ها پرداخت کند.

حدود یک ماه پیش با مصوبه هیئت دولت ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت شیر تخصیص یافت، تا قیمت لبنیات تا پایان سال افزایشی نداشته باشد، دو سناریو برای هزینه این اعتبار وجود داشت، نخست اینکه به ازای دریافت یک کیلوگرم شیرخام ۱۹۰ تومان یارانه به دامدار بدهند تا قیمت شیرخام به کیلویی ۱۳۰۰ تومان برسد و به نوعی دامدار راضی شود.

سناریوی دوم این است که ۳۰۰ میلیارد تومان را به کارخانه های لبنی بدهند، تا آنها شیرخام دامدار را همان ۱۳۰۰ تومان خریداری کنند.

البته در صورت اجرای هرکدام از این دو سناریو نباید قیمت شیر مصرف کننده افزایش پیدا کند.