کد خبر: 71155

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی است یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی پول شرکت نفت را پرداخت نکرد و بدهی شرکت وابسته به بابک زنجانی به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم ۱.۴ میلیارد دلار است.

به گزارش افکارنیوز ، بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از مبلغ یازده میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نهصد هزار (۱۱.۹۴۳.۹۰۰.۰۰۰) دلار مانده بدهی مشتریان نفتی این جزء، مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (۱.۱۸۹.۸۰۰.۰۰۰) دلار مربوط به موارد زیر است:

۱- شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۱ مقدار یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل و دو (۱.۶۳۹.۳۴۲) بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و چهل هزار و چهل و دو (۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲) دلار و به سررسید ۳/۹/۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری نموده است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام نموده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد شده، وجود ندارد.

۲- شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و چهار میلیون و ششصد و نه هزار و یکصد و شصت و هفت (۱.۰۰۴.۶۰۹.۱۶۷) دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ISO (International Safe Oil) می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ISO در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نگردیده است.

 شرکت ISO یکی از شرکت های متعلق به بابک زنجانی است.