کد خبر: 74975

شرکت مخابرات استان کرمان همزمان با روز حمایت از مصرف کننده،در اقدامی تامل بر انگیز در استانه عید نوروز تلفن مشترکین را قطع کرد .

کرمان خبر / طبق بررسی های بعمل آمده از سوی خبر نگار ما  مخابرات استان کرمان در یک اقدام تامل بر انگیز ودر آستانه عید نوروز تلفن مشترکینی که تا سقف 50000هزار ریال بدهی داشتند را قطع کرد.

یکی از کارمندان واحد117شرکت مخابرات گفت:این تصمیم از سوی هیئت مدیرده شرکت مخابرات به واحدها ابلاغ گردیده است.

اما آنچه که باعث شائبه ونارضایتی مرده شده است اولا"چرا سقف بدهی آنقدر باید پائین باشد بطوریکه اگر از خط تلفن هیچ استفاده ای نگردد در طول دوماه بدهی تلفن ثابت 50000هزار ریال بابت آبونمان خواهد شد.

 در ثانی چرا شرکت مخابرات بدون موافقت مشترکین قبض های ارسالی به منازل را قطع کرده است ؟

 ثالثا"،هنوز جمع کثیری از مردم طریقه دریافت صورتحساب تلفن از طریق سیستم های گویا والکترونیکی را به طور کامل نمی دانند. 

رابعا"،قطع تلفن با سقف بدهی 5هزار تومان باعث نارضایتی مرده شده است چراکه مشترکین باید برای وصل مجدد با بدهی 5هزار تومان کلی وقت وهزینه صرف کنند.

خامسا"به نظر می رسد که مخابرات خواسته یا نا خواسته به طور عمد در یک اقدام تامل بر انگیز در جهت نارضایتی مردم گام برداشته است

به گزارش خبرنگار ما جمعی از شهروندان ضمن گلایه از این اقدام شرکت مخابرات اعلام کردند: قطع تلفن بدون اخطار قبلی انجام شده در حالی که برخی از مشترکان قبض را دریافت نکرده یا بدهی آنها اندک و مربوط آبونمان بوده است.