بعید نیست چند صباح دیگر بشنویم همین تعداد انقدر قریب خوابگاه‌های متاهلی هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود و آیندگان از خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های ما به عنوان…