استاد حسن عباسی در گفتگو با کرمان خبر

اگر ما در فضای سایبر سواد رسانه ای مردم را ارتقا بدهیم و سطح آگاهی های مردم را به درجه واکسیناسیون برسانیم طبیعتا از میزان آسیب ها و مخاطرات به نحو مطلوبی…

آخرین عناوین