کد خبر: 24366

مسئولان ارشد دولتی که در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران شرکت کرده بودند رای نیاوردند.

دولتی ها که با لیست در امتداد مهر در انتخابات شورای شهر شرکت بود رای نیاوردند.

پروین احمدی نژاد عضو شورای سوم و خواهر رئیس جمهور فعلی، شیخ الاسلامی وزیر کار رو رئیس دفتر احمدی نژاد، ، علی ذبیحی مشاور ارشد احمدی نژاد، هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی رئیس سازمان تایمن اجتماعی احمدی نژاد، کرد زنگه رئیس سازمان خصوصی سازی احمدی نژاد بودند که هیچکدام در انتخابات شورای شهر رای نیاوردند.