کد خبر: 70076

شهید سیدمجتبی نواب صفوی، سحرگاه ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ در حالی که ترنم اذان بر لب داشت، به همراه یارانش به جوخه اعدام سپرده شد.

  شهید سید مجتبی نواب صفوی درسحرگاه ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴درحالی که ترنم اذان برلب داشت، به همراه یارانش به جوخه اعدام سپرده شد.


 

ادامه اخبار