کد خبر: 75005

فردا در اجلاسیه مجلس خبرگان، رئیس جدید این مجلس برگزیده می‌شود. برخی در این انتخابات حضرات آیات هاشمی شاهرودی، جنتی، محمد یزدی و موحدی کرمانی را برای ریاست خبرگان مطرح می دانند و برخی دیگر هم به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تمایل دارند.

به گزارش کرمان خبر به نقل از «سراج24»، هر چند که مجلس خبرگان رهبری تلاش کرده که فارغ از نگاه ها و جریانهای سیاسی به تکلیف خود عمل کند اما انتخاب رئیس جدید برای «صندلی سرخ» جریانهای سیاسی را به تکاپو انداخته است تا علاوه بر گمانه زنی، تلاش کنند فردی همسو با آن جریان ریاست خبرگان را بر عهده بگیرد.
 
ریاست مجلس خبرگان رهبری هر دو سال یکبار برگزار می شود. پیش از این آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس این مجلس بود ولیکن به جهت درگذشت ایشان، باید در اولین جلسه، رئیس جدید انتخاب شود. البته این را باید اضافه کرد که اگر ایشان نیز در قید حیات بودند به جهت پایان دو سال ریاستشان بر مجلس خبرگان، باز هم این انتخابات برگزار می شد ولی تفاوت اساسی این بود که در صورت وجود ایشان، فردی دیگر برای ریاست بر خبرگان، اعلام آمادگی نمی کرد.
 
مجلس خبرگان قانون اساسی تا به امروز تنها سه رئیس را به خود دیده است. از دوره اول این مجلس تا اوایل دوره چهارم، مرحوم آیت‌الله علی مشکینی بدون هیچ رقیبی سکان ریاست این مجلس را بر عهده داشت. بعد از فوت وی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست این مجلس را در دوره چهارم بر عهده گرفت. در پنجمین دوره خبرگان رهبری، به جهت نقش آفرینی های هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 و عدم درک درست وی از وقایع پس از انتخابات، علمای خبرگان رهبری تصمیم گرفتند که این جایگاه را به آیت الله مهدوی کنی بسپارند و اینچنین هم شد.
 
اکنون اما در فقدان آیت الله مهدوی کنی، باید انتخابات جدیدی برگزار شود. انتخابات اگرچه سیاسی نبوده و نیست ولیکن نفس حضور هاشمی رفسنجانی و ورود اصلاح طلبان برای حمایت از وی، هر انتخابات را سیاسی خواهند کرد. 
 
تحرکات اصلاح طلبان برای ورود هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست مجلی خبرگان، موضوع تازه ای نیست. آنان از ماه ها پیش به دنبال تصاحب کرسی های ریاست خبرگان رهبری از سوی افراد همسو با خودشان بودند و حتی در این زمینه برنامه ریزی های گسترده ای نیز کردند. ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺘﻨﻪی 1388، در دیﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی آرﻣﺎن، ﺧﺒﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪی اﺗﺼﺎل ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ داد ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪی راه اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ «ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻢ.» 
 
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ از ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪی 1388 در ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮔﻔﺖ: «ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽداﻧﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان و ﺧﻮشﻓﮑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺧﺒﺮﮔﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ.» 
 
این جریان سیاسی برای رسیدن به این هدف، احتیاج مبرمی به ریاست مجلس خبرگان رهبری دارد. بر همین اساس هم یکی از سران فتنه که با رافت نظام از بند حصر رهایی جسته است اخیرا در دیداری که با هاشمی رفسنجانی داشته است پیشنهاداتی در این راستا به وی داده است. او خطاب به هاشمی گفته که «حتما در انتخابات ریاست مجلس خبرگان شرکت کند. مهم است که شما در این شرایط فعال و اثرگذار باشید و در فضای کنونی خبرگان نباید این صحنه را خالی کنید.»
 
 پس از این جلسه نزدیکان هاشمی  در مورد حضور در انتخابات ریاست خبرگان ضمن اعلام بی میلی هاشمی به حضور در انتخاباتی دیگر با بیش از 80 سال سن آن را منوط به مشورت با برخی بزرگان نموده اند.
 
در همین راستا، هفته‌نامه صدا نزدیک به حزب کارگزاران در جدیدترین شماره خود که روز شنبه منتشر شد، در مطلبی پیرامون انتخاب رئیس مجلس خبرگان در روز 19 اسفند، از «بازگشت ریاست به آیت‌الله» خبر داد. پیش بینی این هفته‌نامه از انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری در حالی است که در این گزارش، با تیتر «بازگشت به کرسی تفویض شده» سعی در فراهم کردن زمینه رسانه‌ای برای بازگشت هاشمی رفسنجانی به ریاست خبرگان شده است. در این گزارش ضمن بررسی پیامدهای ریاست هاشمی در خبرگان با طرح سوالی مبنی بر «چه کسانی از این اتفاق دلواپس‌اند» فضای مجلس خبرگان و اجلاسیه هفدهم سیاست زده شده است. «پیام قم به هاشمی چه بود؟» و «دو قطبی هاشمی و مخالفانش سیاسی است یا فقهی؟»‎ از دیگر مطالب این گزارش است که در این بخش، هفته‌نامه صدا مدعی شده است که «آیت‌الله هاشمی شاهرودی گفته است که اگر هاشمی رفسنجانی بیایید من کاندیدای ریاست مجلس خبرگان نمی‌شوم.»
 
براساس این گزارش، قرار است فردا (سه شنبه) در اجلاسیه مجلس خبرگان، رئیس جدید این مجلس برگزیده شود. برخی در این انتخابات حضرات آیات هاشمی شاهرودی، جنتی، محمد یزدی و موحدی کرمانی را برای ریاست خبرگان مطرح می دانند و برخی دیگر هم به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تمایل دارند. برخی از روزنامه‌‌ها نیز آیت‌الله امامی کاشانی را نیز برای ریاست خبرگان مطرح کرده‌اند. البته اظهارنظرهای برخی افراد در خبرگان رهبری همچون غلامرضا مصباحی مقدم که گفته «رای آوری هاشمی شاهرودی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری محتمل است»، وزنه سمت آیت الله هاشمی شاهرودی را سنگین تر کرده است.
 
جدای از مصباحی مقدم، آیت الله موحدی کرمانی که رسانه ها از او به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست بر خبرگان رهبری یاد می کنند، در حاشیه نشست 3 هزار نفری مسئولان بسیج دانشجویی در جمع خبرنگاران پیرامون ریاست مجلس خبرگان گفته که «مسئله ریاست مجلس خبرگان وقتی اجلاسیه این مجلس تشکیل شد، مشخص می‌شود که چه کسی رئیس خواهد شد. در حال حاضر این موضوع هنوز مشخص نیست ولی احتمالا آیت‌الله هاشمی شاهرودی است».
 
در اجلاس فردای مجلس خبرگان رهبری، پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، نایب‌رئیس اول که به عنوان ریاست فعلی خبرگان رهبری است، نطق خواهد داشت و پس از نطق وی ناطقین قبل از دستور سخنرانی می‌کنند و سپس کمیته 5 نفره تدوین بیانیه تشکیل می‌شود.دستور مجلس خبرگان انتخاب رئیس مجلس خبرگان است و افرادی که کاندیدا هستند، نام خود را می گویند اما تا به حال دیده نشده که یک نفر از اعضا گفته باشد اسم مرا بنویسید اما اعضای مجلس اسامی را می‌برند و آن فرد یا می‌گوید آماده‌ام یا اظهار عدم آمادگی می‌کند. پس از رای گیری، رئیس خبرگان فردی است که نصف به علاوه یک رای از اعضا را داشته باشد.
 
به گزارش «سراج24»، هر چند که  جریانات سیاسی در انتخاب رئیس مجلس خبرگان ر هبری نقشی ندارد و ملاکها چیزهای دیگری است ولیکن نمی توان مسلک سیاسی را از انتخاب رئیس جدا دانست. بر همین اساس نیز می توان گفت که انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری می تواند دورنمایی از انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی باشد. انتخاباتی که جریانات سیاسی برای آن برنامه ریزی کرده اند و کنگره پس از کنگره برگزار می کنند تا سهمی از صندلی های سبز بهارستان داشته باشند.