• مریم |

    سلام با جان و دل اماده ام برای انتقام خون این شهیدان
    تشنه خون این تروریسمهای از خدا بی خبرم بایثانتقام بگیریم