کد خبر: 78540

کرمان خبر در حال برسی نسبت فامیلی این آقا با امام خمینی است که ببیند این ارث را از کجا می برد.

کرمان خبر / تلاش ومجاهدت برای رهایی از ظلم وجور پهلوی ها با هدایت امام خمینی و با رشادت های روحانیون ومردم مبارز در ایران صورت گرفت .

پس از پیروزی انقلاب  کسی ادعای وراثت بر انقلاب نکرد اما امام خمینی مردم را وارث انقلاب خواند.

 اما این روزها در کرمان مشاور استاندار کرمان ادعای وراثت کرده ودر پاسخ به اعتراض وصدور بیانیه  توسط تشکل دانشجویی دانشگاه ولیعصر رفسنجان می گوید ما وارث این انقلاب هستیم وانقلاب مال ماست .

کرمان خبر در حال برسی نسبت فامیلی این آقا با امام خمینی است  که ببیند این ارث را از کجا می برد.

دانشجویان این دانشگاه در واکنش به این صحبت جناب مشاور گفتند :آقای ابوسعیدی این حرف شما که شما وارث انقلابید چه معنی میدهد یعنی بعد از شما بساط این انقلاب هم برچیده می شود .وبین فرزندانتان تقسیم میشود وبه ما نخواهید رسید.

تا جایی که همگان می دانند حتی امام خمینی هم خود را وارث  ومیراث دار این انقلاب نمیدانست اما .......

البته جناب مشاوراین واکنش دانشجویان را افراطی و دیکتاتوری خوانده وحتی به انها لقب داعشی  بودن هم  داده است .

دفاع مشاور استاندار کرمان از فتنه گران +فیلم