کد خبر: 78939

عارفی در حاشیه ثبت نام نمایندگان خبرگان رهبری:

ضد انقلاب همیشه از جانب نهاد رهبری بیشترین آسیب را دیده است وبه دلیل اینکه رهبری حافظ دین وجامعه است

حجت الاسلام علی عارفی مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان پس از نام نویسی برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری درگفتگو با کرمان خبر  در خصوص دلیل نام نویسی خود در این عرصه گفت: با توجه به اینکه مجلس خبرگان رهبری یک رکن اساسی وتصمیم ساز است احساس تکلیف کردم که باید حاضر شوم.

وی افزود : من به عنوان یک بسیجی عاشق ولایت این تکلیف را بر خودم واجب دیدم که در وضعیت حال حاضر مجلس خبرگان رهبری که از اهمیت ویژه برخوردار است وبا توجه به زمزمه با های نفوذ که مطرح است وبنا به هشدار های مقام معظم رهبری درمقابله با نفوذ دشمن احساس کردم که بیایم ودر این صحنه حاضر بشوم ورای مردم را برای حمایت از رهبری و ولایت فقیه را جمع کنم.

وی در خصوص ارزیابی  فضای حال حاضر جامعه اظهار داشت:بحمدالله فضای جامعه ما در حال حاضر مثبت وخوب است البته این  به معنای مصون بودن جامعه از دسیسه وفتنه انگیزی برخی از فرصت طلبان نیست.

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نگاه ها وحرکت های ضد انقلاب در مواجهه با مجلس خبرگان رهبری بیان داشت :ضد انقلاب همیشه از جانب نهاد رهبری بیشترین آسیب را دیده است وبه دلیل اینکه رهبری حافظ دین وجامعه است .به همین دلیل به دنبال آسیب رساندن به مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری هستند که بادرایت مقام معظم رهبری  این فتنه ها  ودسیسه ها به بهترین نحوخنثی شده اند.