حل مشکلات کشور راهکار بیرونی ندارد و راه حل همه مشکلات در داخل کشور است.

⭕️ جناب جهانگیری! این سخن را بارها و بارها رهبری خردمند فرمودند؛ ولی دولت فخیمه تدبیر و امید! همه مشکلات از جمله آب خوردن را هم به بیرون از کشور و رضایت کدخدا گره زد، شاید شما فراموش کرده باشید، اما مردم عزیز ایران یادشان نرفته.