کد خبر: 88793

مثلث: ​الله کرم درپى اعلام و اجراى افزایش ٥٠ تا ٣٠٠ درصدى قیمت بنزین، ضمن مشکوک خواندن آن، خواستارتوقف یا کاهش قیمتهاى اعلام شده به صفر تا ٥٠درصد شد.

حسین الله کرم دلایل خودرابه این شرح اعلام کرد:

١-افزایش کنونى قیمت بنزین موجب گرانى دراقلام واجناس دیگروتورم شدید دراقتصادناکارآمدوتحت فشارتحریمى فعلى مى گرددکه بهیچ وجه باافزایش ٢٠ درصدى حقوق کارمندان ،کارگران و...وحتى باطرح کمک

 

آقاى رئیس جمهور به ١٨ میلیون خانوار که اخیرا در سفر به کرمان مطرح کردند همخوانى ندارد.

٢-زمان اجراى طرح کنونى افزایش قیمت بنزین باتوجه به حوادث عراق ولبنان مناسب نمى باشدزیرا هرگونه اعتراض احتمالى داخلى مى تواند موردبهره بردارى و سواستفاده دشمن قرارگیرد.

٣- مشکوک بودن طرح افزایش قیمت بنزین. همزمانى این اقدام با طرح کمک به١٨میلیون خانوار ایرانى، در واقع عدم اعتقاد دولت به کوپنى کردن و عدم اعتقادجدى تر به پرداخت یارانه است. لذا اجراى آن در راستاى فرافکنى از ناکارآمدى مدیریتى واقتصادى وبه نوعى درجهت ایجادبحران براى انحراف قوه قضائیه ازمبارزه بافسادى است که دولت فکرمى کند او راهدف گرفته.این درحالى است که مبارزه بافساد درهرمرتبه وسطحى منافع انقلاب را دربر مى گیرد.