کد خبر: 88483

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از انتشار فراخوان ﺑﯿﺴﺖ و پنجمین ﺟﺸﻨﻮاره ملی ﺷﻌﺮ رﺿﻮى خبر داد و گفت: این ﺟﺸﻨﻮاره تیرماه امسال و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ در کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر ؛ محمدرضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، اظهار داشت: ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت علی‌ﺑﻦ‌ﻣﻮﺳﻰ‌اﻟﺮﺿﺎ(ع)، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(س) و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪ‌ﺑﻦ‌ﻣﻮﺳﻰ(ع) ﺑﯿﺴﺖ و پنجمین ﺟﺸﻨﻮاره ملی ﺷﻌﺮ رﺿﻮى در کرمان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتشار فراخوان ﺑﯿﺴﺖ و پنجمین ﺟﺸﻨﻮاره ملی ﺷﻌﺮ رﺿﻮى گفت: این ﺟﺸﻨﻮاره تیرماه امسال و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ برگزار شده و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره بین‌‌المللی اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان افزود: اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻮر رﺿﻮى، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ‌ﻬﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ادﺑﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺮه اﻫﻞ‌ﺑﯿﺖ(ع) و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﺪﯾﺪ‌آورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮى از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻰ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و ارﺳﺎل اﺛﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻧﻤﺎى ﺷﻤﺲ ﺗﻮس ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ kerman.shamstoos.ir انجام ﻣﻰ‌ﺷﻮد گفت: ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﻰ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

علیزاده با اشاره به اینکه ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ حداکثر سه اﺛﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ افزود: گزیده آﺛﺎر ﺟﺸﻨﻮار در ﻗﺎﻟﺐ مجموعه‌ای ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی افزود: ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ‌ﻫﺎى علمی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮه‌ﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻰ در ﺟﻬﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺣﻔﻆ ﻗﻮت و اﺻﺎﻟﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى این ﺟﺸﻨﻮاره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان اینکه آﺧﺮﯾﻦ مهلت ارﺳﺎل آﺛﺎر هفدهم خردادماه 98 است گفت: زمان برگزاری بخش رقابتی جشنواره هفدهم و هجدهم تیرماه همزمان با ایام کرامت است.

انتهای پیام/