بازدارنده
  • صبر، عبارت است از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نگشتن و مقاومت کردن در بلایا و مصایب ، به گونه ای که سینه انسان تنگ نشود و خاطرش پریشان نگردد.