جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  • وزیر بهداشت گفت: در زمینه دارو امیدواریم ۲۵ درصد وابستگی به خارج را از بین ببریم. در واکسن که روزی به آسیا و آفریقا صادر می کردیم، اکنون واردکننده هستیم، امیدواریم روزی این وابستگی را قطع کنیم.

  • در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی:

    رییس جمهور با بیان اینکه بگذارید فضا باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند، گفت: پرسش و نقد از بین نمی رود و اگر نگذاشتیم بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیرزمینی می شود و این قطعا به نفع جامعه نیست.

  • از ۴۴ برگزیده برتر نوزدهمین جشنواره علوم تحقیقاتی رازی با اهدای لوحی از سوی رئیس جمهور تجلیل شد.