حسین الله کرم
  • مثلث: ​الله کرم درپى اعلام و اجراى افزایش ٥٠ تا ٣٠٠ درصدى قیمت بنزین، ضمن مشکوک خواندن آن، خواستارتوقف یا کاهش قیمتهاى اعلام شده به صفر تا ٥٠درصد شد.