سبدخانوار
  • بر اساس آمارها وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف گوشت که تا سال ۸۴ نزدیک به ۱۲ کیلوگرم بوده از سال ۸۵ تا کنون به ۱۵ کیلوگرم رسیده است. در حالی که بررسی های ما نشان می دهد سرانه مصرف به طور متوسط به زیر هفت و نیم کیلوگرم رسیده است.