هواشناسی
  • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز وزش باد نسبتا شدید، گرد وخاک و وقوع طوفان شن لحظه‌ای در سطح استان پیش بینی می‌شود.

  • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در شرق وشمال غربی استان پیش بینی می‌شود.

  • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، در بعداز ظهر بارش‌های رگبار و رعد و برق در سطح استان پیش بینی می‌شود.

  • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، در بعداز ظهر بارش‌های رگبار و رعد و برق در سطح استان پیش بینی می‌شود.

  • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، در بعداز ظهر بارش‌های رگباری ، رعد و برق و وزش تند باد‌های لحظه‌ای در سطح استان پیش بینی می‌شود.

  • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز احتمال رگبار پراکنده و رعد برق در استان پیش بینی می‌شود.

  • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، احتمال بارش‌های رگباری پراکنده و رعدبرق در برخی از مناطق استان پیش بینی می‌شود.

  • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدبرق در برخی از مناطق استان پیش بینی می‌شود.

  • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و بارش‌های رگباری در برخی از ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

  • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد و از روز دوشنبه بارش‌های بهاری در استان پیش بینی می‌شود.