کد خبر: 9182

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به تصویب ۱۰ میلیارد دلار درآمد دولت از محل فروش اوراق مشارکت ارزی و صکوک نفتی برای سال جاری گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس مصوبه تلفیق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.

علی محمد احمدی در مورد مصوبات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه بحث درباره ادامه ردیفهای درآمدی بودجه بود و وارد ماده واحده ها شدیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ افزود: امروز هیچ بحثی درباره هدفمندی یارانه ها نشد و مصوبه دیروز مجلس به قوت خود باقی است.

وی در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری گفت: دولت تا حد مصوبه مجلس، اجازه افزایش قیمت در حاملهای انرژی دارد که به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

احمدی تصریح کرد: این افزایش می تواند در مورد نفت گاز ۸۰ درصد و بنزین ۱۰ درصد اثر داشته باشد، یا به طور متوسط ۳۰ درصد باشد و کار کارشناسی در این مورد به دولت واگذار شده است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز نحوه تامین مالی پروژه های نفتی، فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی مطرح شد و رقم حداکثر ۱۰ میلیارد دلار از محل فروش اوراق مشارکت و صکوک نفتی همانند سال گذشته در نظر گرفته شد.