پیرمردی
  • در حاشیه حضور دکتر سید حسن هاشمی در ارومیه، پیرمردی با اصرار فراوان خود را از میان جمعیت به ماشین وزیر رساند تا سوار ماشین شده و کنار وزیر بشیند.